Visió, Missió i Objectius

Visió

Promovem la millora de la qualitat en el servei que la UPC dóna a la societat, contribuint al desenvolupament professional del PDI p er potenciar la innovació en els diferents àmbits de l'activitat acadèmica i especialment en la docència.

Missió

Ser una unitat de referència en l'educació universitària i l'educació secundària en els àmbits de l'enginyeria, les ciències i l'arquitectura, que contribueixi al desenvolupament professional del PDI en tots els àmbits de l'activitat acadèmica:

  • Fomentant i donant suport a la innovació per a la millora continuada del professorat i donant reconeixement i difusió de les bones pràctiques.
  • Aportant criteris, eines i metodologies vàlids per al disseny i el desenvolupament d'una formació de qualitat que superi els estàndards establerts.
  • Promovent la formació per al desenvolupament de les tasques de recerca, gestió i extensió i difusió universitàries.
  • Impulsant la col·laboració i l'intercanvi dins i fora de la UPC, reconeixent la diversitat de les diferents comunitats.


Amb una organització dinàmica, adaptable i orientada a l'assoliment de resultats, on les persones que hi treballin puguin desenvolupar-se professionalment de forma creativa en un entorn de treball en equip, positiu i motivador.

Objectius

  • Aconseguir la consolidació de l'ICE com un ens pròxim i útil per a la millora de l'activitat acadèmica.
  • Donar un suport i un assessorament efectius per a l'assegurament de la qualitat en les qüestions vinculades al disseny de les titulacions, el desenvolupament de la formació i la tasca docent del professorat.
  • Incidir en la millora de la docència aprofitant i incrementant les potencialitats que ens ofereixen els recursos tecnològics.
  • Ser el centre de referència per al professorat de la UPC i de secundària per a la innovació i la recerca educatives en l'àmbit de la tecnologia i les ciències.
  • Aconseguir un model d'organització i funcionament que permeti assolir els objectius del Pla d'actuacions i del Pla estratègic de l'ICE amb garanties de qualitat.