Comparteix:

ApS U 11 Impacta!

Congrés Aprenentatge Servei

A punt l’XI Congrés Nacional i V Internacional d’Aprenentatge Servei (ApS) universitari, amb el títol ApS U 11 impacta!

 

Se celebra a Barcelona els dies 25, 26 i 27 de gener de 2023, a la Casa Convalescència (Barcelona).

 

Organitzat per la Xarxa d’Aprenentatge Servei de la Universitats Catalanes (ApS(U)CAT), de la que la Universitat Politècnica de Catalunya formem part.

 

Enguany, l’èmfasi del congrés se centra en valorar l’impacte que la metodologia ApS ha tingut - amb ja més de 10 anys de recorregut - a les universitats catalanes.

 

Línies temàtiques del congrés:

 

Impacte en les entitats i la seva comunitat

L’Aps transforma la comunitat? La universitat promou efectivament un servei comunitari? La col·laboració amb la universitat és una via d’innovació, de renovació, per a entitats i plataformes socials? L’ApS genera sinergies entre entitats i estudiants? Canvia la concepció social de la universitat, a partir de projectes d’ApS? Les entitats avaluen l’impacte que els suposa participar en projectes d’ApS? Tots els agents s’impliquen en la coavaluació?

Impacte en l’estudiant

L’ApS modela la mirada social dels joves propiciant-ne el contacte amb altres realitats? L’ApS potencia que aprenguin a aprendre? Promou la descoberta dels propis interessos i orientacions professionals? Fomenta aptituds i estratègies professionals? Potencia la mirada polièdrica i la perspectiva crítica sobre diferents qüestions socials? Ajuda a percebre els problemes globals del segle XXI? Com es potencia la participació i l’empoderament dels estudiants abans/durant/després dels projectes ApS? Quines eines d’avaluació i d’autoavaluació calen per extreure tot el potencial de l’ApS? Es promou que l’estudiant tingui diferents rols dins un mateix projecte?

Impacte en els docents i la universitat

L’ApS catalitza la innovació docent? Propicia dinàmiques d’aula amb perspectives més dialògiques i polièdriques (i no tan unívoques i unidireccionals)? L’ApS indueix a la simbiosi entre la docència i la recerca? Promou noves línies de recerca? Planteja canvis de perspectiva i nous dilemes ètics als investigadors i investigadores? Ajuda a centrar-se en espais intersticials o introspectius de la societat i la recerca? Obre la universitat a la societat i l’interès a treballar per a la seva millora? El docent sap adaptar les estratègies d’avaluació a la idiosincràsia de cada projecte? El docent promou l’avaluació en tots els àmbits o la focalitza en l’estudiant?

 

 

Informació important (web del congrés):

https://www.apsu11.cat/informacion-importante?lang=ca

 

Programa complet:

https://www.apsu11.cat/25-de-enero?lang=ca

 

Xarxa d’Aprenentatge Servei de la universitats catalanes, vegeu-hi les Guies ApS de la Xarxa ApS(U)CAT:

https://www.acup.cat/ca/projecte/xarxa-daprenentatge-servei-de-les-universitats-catalanes