Implantem la signatura electrònica institucional dels certificats

fotoMostraL’ICE amb col·laboració amb l’Oficina per a l’Administració Electrònica, l’Assessoria Jurídica, el Servei de Desenvolupament Organitzatiu, el Servei de Biblioteques, Documentació i Arxius i UPCNet, ha posat en marxa la signatura electrònica institucional dels certificats de participació i impartició de les activitats formatives adreçades al PDI de la UPC.

A partir d’ara, en finalitzar cada activitat, els participants i els formadors rebran un missatge indicant que el certificat, signat electrònicament, és disponible a la seu electrònica de la UPC:
https://seuelectronica.upc.edu/eines/verificador-de-documents

El missatge inclou el codi segur de verificació, que permet accedir al document original i treure’n  còpies autèntiques, així com que terceres persones puguin comprovar la validesa del document (per exemple l’AQU, o un tribunal)