Junta de l’ICE de 2 de juliol de 2019

Junta de l’ICE de 2 de juliol de 2019

Primera Junta amb el nou equip directiu

Presidida per rector de la UPC, i acompanyat pel vicerector d’Avaluació i Qualitat, el dia 2 de juliol de 2019 es va celebrar la primera Junta amb participació del nou equip directiu de l’Institut de Ciències de l’Educació.

La Junta va tenir lloc a la nova seu de l’ICE.

 

La Junta de l’ICE està formada per les persones següents:

Membres nats

a) El rector, Francesc Torres.

b) Un membre de Consell de Direcció, designat pel rector, Santiago Silvestre, vicerector d’Avaluació i Qualitat.

c) La directora de l’ICE, Ariadna Llorens.

d) La subdirectora de l’ICE, Marta Peña.

e) La secretària acadèmica de l’ICE, Joana d’Arc Prat.

f) La cap del Servei de Suport a l’ICE, Sílvia Soriano.

g) Dos membres del Personal Docent i Investigador de la UPC amb vinculació permanent a la Universitat nomenats, a proposta del rector, pel Consell de Govern, José Luis Díaz i Manuel Moreno.

Membres electius

a) Un representant del Personal d’Administració i Serveis, elegit per i entre el col·lectiu de PAS del Servei de Suport a l’ICE, Ma. José Delgado.

 

La Junta de l’ICE és l’òrgan de govern de l’Institut de Ciències de l’Educació. La Junta vetlla perquè l’Institut de Ciències de l’Educació compleixi adequadament totes les funcions que li atribueixen la normativa vigent, els Estatuts de la UPC i el reglament d’organització i funcionament de l’institut.