Comparteix:

Objectius del Pla de Llengües UPC 2022-2025

A càrrec de la Vicerectora de Qualitat i Política Lingüística

La UPC ha estat sempre una universitat compromesa amb el foment de la cultura i la llengua catalanes. Al llarg d’aquests cinquanta anys d’història s’han aprovat diferents acords sobre política lingüística. El primer, el 1977, va ser l’acord del Claustre General sobre la recuperació del català com a llengua de la Universitat; el 1988, la Junta de Govern va aprovar el primer Pla de normalització lingüística, i el 1997, el Pla per a la millora de la qualitat lingüística (Panglòs), i, el 2010, el Consell de Govern va aprovar el Pla de llengües UPC 2010-2020. L’anàlisi dels resultats d’aquest darrer pla ens ha permès fer una diagnosi de la situació actual i ens ha ajudat a definir els nous objectius del pla de llengües 2022-2025.

Aquest nou pla de llengües, que hem començant a definir, ha d’estar alineat amb els objectius dels sistema universitari català, que s’ha compromès a assolir el 80 % de la docència dels graus en català. D’altra banda, el pla ha de deixar clar el compromís amb la llengua pròpia, remarcant que el català és la llengua d’ús normal en l’àmbit institucional i de l’administració i que és la llengua que cal usar en la comunicació interna, és a dir, aquella amb què s’adrecen les informacions i missatges al personal: PDI i PAS. En definitiva, s’ha de definir la distribució funcional de les llengües d’ús a la nostra universitat, atès que el català, el castellà i l’anglès són llengües de treball i comunicació a la UPC. El català és la llengua oficial pròpia i vehicle d’expressió normal, el castellà és llengua oficial, i l’anglès, llengua internacional.

Tenint en compte aquest marc, s’han definit els dotze objectius del nou pla de llengües, que s’agrupen en quatre àmbits: ús de llengües, coneixement de llengües, acollida i interculturalitat, i qualitat lingüística.

En l’àmbit de l’ús de les llengües, els objectius se centren a enfortir l’ús del català en la docència, la recerca i l’administració i a estendre l’ús de l’anglès, especialment en l’oferta d’estudis, sempre garantint els principis de transparència i seguretat lingüístiques, així com els drets lingüístics dels membres de la comunitat.

En el segon àmbit, l’objectiu és garantir el coneixement del català i millorar el coneixement de l’anglès entre els membres de la comunitat, i acreditar aquest coneixement d’acord amb el marc legal. També volem promoure la millora de les habilitats comunicatives del personal i l’adquisició de tècniques de comunicació i de la competència en comunicació eficaç de l’estudiantat.

En l’àmbit de l’acollida i la interculturalitat, volem universalitzar els programes d’acollida lingüística i cultural de l’estudiantat i altres col·lectius internacionals (com ara el programa Hola!), estendre el programa de mentories i les activitats interculturals que fomenten la interacció entre l’estudiant local i l’internacional (com ara el programa Salsa’m), així com promoure el desenvolupament de la competència intercultural dels membres de la comunitat.

Finalment, en l’àmbit de la qualitat lingüística, caldrà establir i adaptar els serveis i circuits per assegurar la qualitat de les comunicacions multilingües i donar suport als membres de la comunitat, d’acord amb les prioritats institucionals. També caldrà acordar nous criteris del llibre d’estil de la UPC i posar a l’abast recursos multilingües per donar suport als membres de la comunitat. Com a tret distintiu de la nostra universitat des dels anys vuitanta, volem continuar elaborant terminologia multilingüe de les àrees de coneixement de la UPC i contribuir a la producció i la difusió de la terminologia tècnica i científica en català.

Aquest pla de llengües, que s’anirà desplegant durant aquest primer semestre amb objectius específics, indicadors d’assoliment i plans d’acció, inclou definir protocols d’ús, que es portaran al Consell de Govern perquè els aprovi, que desenvoluparan aquests principis bàsics en els diferents àmbits, com ara el protocol d’ús de llengües a l’aula o en els usos institucionals i de l’administració.

Finalment, és important remarcar que el Pla de llengües UPC és un instrument transversal, en què estan implicats diferents agents, entre els quals hi ha l’ICE, i que afecta tots els membres de la comunitat.

 

Imma Ribas

Vicerectora de Qualitat i Política Lingüística