Programa de Postgrau: Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Arquitectura i Matemàtiques (STEAM)

Títol de postgrau per la Fundació Politècnica de Catalunya

Presentació

És imprescindible que tot docent universitari tingui una formació inicial obligatòria en docència per accedir a la professió i la finalitat d'aquesta formació inicial és que tot docent interioritzi la docència com una professió educativa (i no tant com un científic o professional que ensenya).

Cal també que sàpiga quines són les tasques pedagògiques per portar-les a terme en el context universitari específic, quins són els aprenentatges rellevants, els mitjans didàctics de què disposa i què ha de fer per a facilitar a l’alumnat el desenvolupament de la capacitat de comprensió, de les competències necessàries, i d’un aprenentatge útil i amb sentit més que la de repetició i memorització.

Objectius

 • Adquirir i posar en pràctica els mètodes més moderns.
 • Portar els coneixements adquirits a l’aula d’una manera innovadora.
 • Assolir les set competències que s’han identificat com a part de la formació curricular en el Grup Interuniversitari de Formació Docent (GIFD) i en el marc de desenvolupament professional del professorat universitari proposat pel REDU (Red de Docència Universitària).
 • Adquirir la formació necessària com a docent que marca el programa Margalida Comas de la Generalitat de Catalunya i La Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU).

Descripció

Professorat novell de la UPC, preferentment personal docent i investigador amb categoria de lector.

Si es superen les avaluacions previstes, el Postgrau en Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Arquitectura i Matemàtiques (STEAM), dóna accés a la titulació de postgrau per part de la Fundació Politècnica de Catalunya.

El cost del programa és finançat pel Fons de Formació Contínua. Per tant, el postgrau no té cap cost per al professorat de la UPC.

S’han de cursar un total de 15 ECTS, 375h, on s’inclou el projecte, la pràctica docent i les hores de treball personal.

El curs es pot cursar en 1 any (Opció A) o en 2 anys (Opció B). L'inici seria l’octubre de 2023 en ambdós casos, però les classes en el cas de l’opció B es distribuiran de manera més espaiada.

La comissió de convalidacions es reunirà periòdicament i valorarà en cada cas, segons la documentació presentada i la formació feta a l’ICE, les convalidacions a les assignatures del Postgrau en STEAM.

Criteris

Procediment:
En el cas de complir els criteris, heu d'aportar la documentació requerida a direccio.postgrau.steam@upc.edu

Més informació

Podeu descarregar un arxiu amb més detalls, com l'estructura del postgrau o les competències, fent clic aquí.

Per dubtes relacionats amb les inscripcions, podeu enviar-nos un e-mail a info.ice@upc.edu.

Per dubtes relacionats amb convalidacions, podeu enviar-nos un e-mail a direccio.postgrau.steam@upc.edu.


Inscripcions

 Noves edicions del Mòdul 1

En preparació pel 2024

El curs es pot cursar en 1 any (Opció A) o en 2 anys (Opció B). L'inici seria l’octubre de 2023 en ambdós casos, però les classes en el cas de l’opció B es distribuiran de manera més espaiada.

 • En l'opció A:
  • Finalitzarà el juliol de 2024.
  • S’han de realitzar totes les assignatures durant el curs 2023-24.
  • El projecte i la pràctica docent s’ha de realitzar de manera simultània amb les classes.
  • El projecte s’ha de lliurar el 2024.
 • En l'opció B:
  • Finalitzarà el juliol de 2025.
  • Les assignatures s’han d’anar cursant al llarg dels cursos 2023-24 i 2024-25. Es pot escollir anar cursant les assignatures al ritme que es desitgi, excepte el mòdul 1 que s’ha de cursar el curs 2023-24.
  • El projecte i la pràctica docent es poden realitzar de manera simultània amb les classes o bé planificar-les en el segon curs (2024-25).
  • El projecte s’ha de lliurar el juny de 2025.

S’ha d’escollir l’opció estriada abans de començar. Es podrà passar del grup A al B, prèvia sol·licitud i aprovació del canvi, un cop començat el curs, però no a l’inrevés.

Per realitzar la inscripció cal inscriure’s en cadascuna de les assignatures que composen el curs a mida que és vagin programant (cal clicar damunt del nom del curs per accedir a la informació i inscripcions):

Més informació sobre les noves edicions.

Recordeu que és obligatori assistir a la Jornada d’acollida del PDI de nou ingrés Tancat per completar la formació del mòdul 1.
La jornada s'impartirà en format híbrid.

 • M2.1 - Disseny de l'aprenentatge: metodologies docents, planificació i gestió de l'aula (2 ECTS).
 • M2.2 - Comunicació eficaç i habilitats interpersonals en els processos d'ensenyament-aprenentatge (2 ECTS). 
 • M2.3 - Innovació docent i treball en xarxa (2 ECTS). En preparació
 • .

Els mòduls de Competència Digital Docent i el de Consolidació no tenen programació, ja que es cursen de manera diferent.