Programa de Postgrau: Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Arquitectura i Matemàtiques (STEAM)

Títol de postgrau per la Fundació Politècnica de Catalunya

Presentació

És imprescindible que tot docent universitari tingui una formació inicial obligatòria en docència per accedir a la professió i la finalitat d'aquesta formació inicial és que tot docent interioritzi la docència com una professió educativa (i no tant com un científic o professional que ensenya).

Cal també que sàpiga quines són les tasques pedagògiques per portar-les a terme en el context universitari específic, quins són els aprenentatges rellevants, els mitjans didàctics de què disposa i què ha de fer per a facilitar a l’alumnat el desenvolupament de la capacitat de comprensió, de les competències necessàries, i d’un aprenentatge útil i amb sentit més que la de repetició i memorització.

Objectius

  • Adquirir i posar en pràctica els mètodes més moderns.
  • Portar els coneixements adquirits a l’aula d’una manera innovadora.
  • Assolir les set competències que s’han identificat com a part de la formació curricular en el Grup Interuniversitari de Formació Docent (GIFD) i en el marc de desenvolupament professional del professorat universitari proposat pel REDU (Red de Docència Universitària).
  • Adquirir la formació necessària com a docent que marca el programa Margalida Comas de la Generalitat de Catalunya i La Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU).

Descripció

Professorat novell de la UPC, preferentment personal docent i investigador amb categoria de lector.

Si es superen les avaluacions previstes, el Postgrau en Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Arquitectura i Matemàtiques (STEAM), dóna accés a la titulació de postgrau per part de la Fundació Politècnica de Catalunya.

El cost del programa és finançat pel Fons de Formació Contínua. Per tant, el postgrau no té cap cost per al professorat de la UPC.

S’han de cursar un total de 15 ECTS, 375h, on s’inclou el projecte, la pràctica docent i les hores de treball personal.

La comissió de convalidacions es reunirà periòdicament i valorarà en cada cas, segons la documentació presentada i la formació feta a l’ICE, les convalidacions a les assignatures del Postgrau en STEAM.

Criteris

Procediment:
En el cas de complir els criteris, heu d'aportar la documentació requerida a direccio.postgrau.steam@upc.edu

Més informació

Podeu descarregar un arxiu amb més detalls, com l'estructura del postgrau o les competències, fent clic aquí (Document actualitzat 23/04/2024).

Per dubtes relacionats amb les inscripcions, podeu enviar-nos un e-mail a info.ice@upc.edu.

Per dubtes relacionats amb convalidacions, podeu enviar-nos un e-mail a direccio.postgrau.steam@upc.edu.


Esquema del curs

Inscripcions

Per realitzar la inscripció cal inscriure’s en cadascuna de les assignatures que componen el curs a mesura que es vagin programant

Les 2 primeres formacions que es recomana realitzar primer i en l'ordre que s'indica són:

  • M1.1 - Iniciació a la Docència Universitària (1 ECTS) (Aquest mòdul és també la formació inicial que es demana als nous lectors de la UPC)
  • M2.1 - Disseny de l'aprenentatge: metodologies docents, planificació i gestió de l'aula (2 ECTS).

La resta d'assignatures del mòdul 2 s poden realitzar en l'ordre que es desitgi.

Les assignatures de portafoli i de projecte es poden començar a cursar quan es tenen un nombre determinat de crèdits realitzats.

Per inscriure's als cursos cal anar a la plana web d'inscripcions obertes de l'ICE i escollir el curs o cursos que es troben a l'apartat de: