Estudi sobre les Competències docents i formació del professorat universitari

El passat dia 2 de desembre de 2011 va tenir lloc la Jornada Competències docents i formació del professorat universitari. Un estudi conjunt de la universitat pública catalana.

Aquesta jornada ha estat la presentació d'un projecte coordinat per l'ICE de la UPC i subvencionat pel Ministeri a través del programa Estudios y Análisis titulat "Identificación, desarrollo y evaluación de competencias docentes en la aplicación de planes de formación dirigidos a profesorado universitario" on es plantegen dos objectius fonamentals:
  • La identificació de les competències docents del professorat universitari.
  • L'establiment d'un marc de referència comú per a la formació que, d'acord als plantejaments europeus, permeti l'adquisició i desenvolupament de les competències docents.

A l'estudi hi han participat les unitats i centres de formació de totes les universitats públiques catalanes. Aquest treball conjunt ha quedat consolidat a través de la creació del Grup Interuniversitari en Formació Docent (GIFD) que pretén mantenir la seva col·laboració a través d'altres projectes, com és el cas de l'estudi "Marc de Referència Competencial pel  disseny dels Programes de Formació Docent per al Professorat Universitari", concedit per l'AGAUR durant el període 2011-2013.

Un dels principals resultats obtinguts del Projecte atorgat pel Programa Estudios y Análisis, ha estat la identificació de les competències docents del professorat universitari de forma consensuada per la comunitat acadèmica de la universitat pública catalana. Competències docents que queden recollides i definides a continuació:

  1. Competència Interpersonal (CI). Promoure l’esperit crític, la motivació i la confiança, reconeixent la diversitat cultural i les necessitats individuals, i creant un clima d’empatia i compromís ètic.
  2. Competència Metodològica (CM). Aplicar estratègies metodològiques (d’aprenentatge i avaluació) adequades a les necessitats de l'estudiantat, de manera que siguin coherents amb els objectius i els processos d’avaluació, i que tinguin en compte l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per contribuir a millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge.
  3. Competència Comunicativa (CC). Desenvolupar processos bidireccionals de comunicació de manera eficaç i correcta, la qual cosa implica la recepció, interpretació, producció i transmissió de missatges a través de canals i mitjans diferents i de forma contextualitzada a la situació d'ensenyament-aprenentatge.
  4. Competència de Planificació i Gestió de la Docència (CPGD). Dissenyar, orientar i desenvolupar continguts, activitats de formació i d’avaluació, i altres recursos vinculats a l'ensenyament-aprenentatge, de manera que se’n valorin els resultats i se n’elaborin propostes de millora.
  5. Competència de Treball en Equip (CTE). Col·laborar i participar com a membre d'un grup, assumint la responsabilitat i el compromís propis envers les tasques i funcions que es tenen assignades per a la consecució d'uns objectius comuns, seguint els procediments acordats i atenent els recursos disponibles.
  6. Competència d'Innovació (CDI). Crear i aplicar nous coneixements, perspectives, metodologies i recursos en les diferents dimensions de l’activitat docent, orientats a la millora de la qualitat del procés d’ensenyament- aprenentatge.

La participació del professorat de la UPC en tot aquest projecte ha estat fonamental per avançar en la identificació de les competències pròpies de la funció docent a la nostra universitat. El repte assumit per l'ICE és ara adequar les actuacions formatives a aquest perfil, sense oblidar la nostra missió com a unitat, que no és altre que la de contribuir al desenvolupament docent del professorat de la UPC.