Programa IniDoc

A qui es dirigeix?

Durada i temporització

Idioma

Formació

Pràctiques docents

Mentor

Altres

Who is it addressed to?

Duration and timing

Language

Formation

Teaching practices

Mentor

Others

¿A quién está dirigido?

Duración y tiempo

Idioma

Formación

Prácticas docentes

Mentor

Otros