Suport a projectes institucionals

L’ICE col·labora en projectes i actuacions institucionals a la UPC relacionats amb els seus àmbits de treball (millora de la docència i desenvolupament professional del PDI).

L’acció tutorial és un servei d’atenció als estudiants, a través del qual el professorat universitari els proporciona elements de formació, informació i orientació de forma personalitzada.

Col·laboració amb el Consell Social de la UPC en la valoració de les candidatures presentades a aquest premi. Les valoracions són realitzades d’acord amb els criteris de qualitat pedagògica, el desenvolupament de continguts, l’impacte en els estudis de la UPC, el desenvolupament tecnològic (si escau) i la memòria lliurada.

Potenciar l’interès de l’estudiantat de primer de batxillerat i quart d’ESO per la ciència, la tecnologia i l’innovació mitjançant la realització d'estades a la universitat on han de participar en un taller de recerca del tema que hagin escollit.