Comparteix:

Orals

foto mostra
Proves en què l'estudiantat respon a determinades preguntes oralment. Poden plantejar-se tant de forma sincrònica –en connexió per videoconferència amb el professor–, com en modalitat asincrònica – enregistrament previ per part de l’estudiantat–.
Font: Document de treball sobre l'avaluació universitària no presencial
Consell Interuniversitari de Catalunya


Passos a seguir

Exemples


  • Amb aquest tipus de proves es garanteix tant la identitat com l'autoria del contingut per part de l'estudiant.
  • Permet avaluar competències comunicatives, gestuals, reflexives i argumentatives.Font: Document de treball sobre l'avaluació universitària no presencial. Consell Interuniversitari de Catalunya.
  • Requereix una quantitat important de temps per part del professor. Tanmateix, cal fer-ne una anàlisi ponderada atès que en els exàmens presencials el temps de dedicació és el resultat de sumar: el temps de realització prova i la seva supervisió mentre l’alumnat la realitza, el temps de correcció i més el temps d'atenció a la consulta d'exàmens.
  • Cal preveure que en grups nombrosos hi haurà estudiants que s'hauran d'examinar en hores i dies diferents i això farà necessari disposar d'un banc de preguntes prou extens per tal de garantir una certa equitat.
Font: Document de treball sobre l'avaluació universitària no presencial. Consell Interuniversitari de Catalunya.

Recursos


Trobada Online