Editorial

25.jpg

L’ICE i els centres docents.  Reunió amb els interlocutors de l'ICE

Una de les finalitats clau de l’ICE dels darrers anys ha estat consolidar l’apropament als centres docents amb l’objectiu de conèixer les necessitats especifiques del seu professorat, oferir-los suport per millorar l’activitat acadèmica i implicar-los en les actuacions que impulsem des de l’ICE.

En aquesta línia, el 2 de desembre de 2011 va tenir lloc la reunió anual amb els interlocutors de l’ICE als centres docents, normalment  membres de l’equip directiu.  Aquesta figura es va crear per  potenciar la coordinació i el treball conjunt amb els centres i per adaptar al màxim l’oferta d’activitats de l’ICE a les necessitats concretes del professorat en cada moment. També permet consensuar futures línies d’actuació, fomentar la transparència en la presentació de resultats i  assegurar una oferta formativa adequada a les necessitats formatives i d’assessorament pedagògic de cada centre.  

L’objectiu d’aquesta reunió va ser, d’una banda presentar un balanç de les activitats realitzades durant els anys 2010 i 2011 en el marc del pla de formació del PDI fent incidència en les que van organitzar-se a petició dels centres i d’altra presentar les principals línies d’actuació per a l’any 2012 aprovades per la Junta de l’ICE del passat mes d’octubre. També es van presentar l’evolució de les activitats organitzades a petició dels centres que han augmentat considerablement l’últim any.

En la reunió es va fer un èmfasi especial  en les iniciatives pròpies de l’ICE de suport a la millora de la qualitat de la pràctica docent. En aquest context, es van presentar els dos projectes interuniversitaris de totes les universitats públiques catalanes en els que s’està treballant en aquest moment  i que es fan  amb finançament extern: un sobre “Identificació de les competències docents del professorat universitari” (convocatòria EyA-MEC),  i un altre sobre el “Marc de referència competencial pel disseny de programes de formació docent per al professorat universitari” (convocatòria MQD-AGAUR).

El primer va ser coordinat per l’ICE de la UPC i  té com objectiu identificar les competències docents del professorat universitari i establir un marc de referència comú per a la formació que, d'acord als plantejaments europeus, permeti l'adquisició i desenvolupament d’aquestes competències. El  segon, sobre el “Marc de referència competencial pel disseny de programes de formació docent per al professorat universitari” està coordinat per la UAB  i té com objectiu establir un marc de referència comú per a la formació docent i desenvolupar plans de formació per a l’adquisició de competències docents.

En aquest mateix context, l’ICE també desenvolupa dos projectes interns: un sobre l’avaluació de l’impacte del programa de formació inicial (ProFI) amb l’objectiu d’avaluar la transferència del ProFI a la pràctica docent i un altre sobre l’observatori de pràctiques docents per tal d’analitzar quina és  l’actuació docent del PDI de la UPC per detectar necessitats de formació i contribuir a la millora docent.

La nostra voluntat és seguir treballant en estreta col·laboració amb els centres docents i els departaments per garantir l’aplicabilitat de les nostres actuacions per a la millora de la docència.

Imma Torra Bitlloch
Directora
Institut de Ciències de l'Educació


L’ICE i els centres docents.  Reunió amb els interlocutors de l'ICE