MEDIATIC

El projecte Mediatic ofereix un servei per a la creació, indexació, publicació i difusió de recursos en format audiovisual.

Columna Suport
L’objectiu principal del projecte Mediatic és oferir un servei per a la creació, indexació, publicació, difusió i accés a materials docents, per contribuir a la millora de la qualitat docent de la Universitat, i de l’aprenentatge dels estudiants mitjançant recursos en format audiovisual.

Com a resultat s’obtenen unes lliçons en vídeo d’algunes matèries dins les titulacions de les escoles, les quals s’indexen, i posteriorment es posen a disposició dels estudiants mitjançant el portal web desenvolupat per al projecte (portal provisional: http://mediatic.upc.edu). Per garantir la perpetuïtat, aquests materials es dipositaran també en el repositori institucional de la Universitat Politècnica de Catalunya, UPCommons .

Els vídeos docents que es generen són càpsules d’informació amb la característica principal de ser de curta durada (d’entre 5 i 10’) que reforcen conceptes docents directament relacionats
amb els continguts de les assignatures (tan presencials com semipresencials o no presencials); ja siguin conceptes claus d’una matèria que presenten certa dificultat d’aprenentatge, resolució de problemes i exercicis, demostracions del funcionament d’aplicatius, etc.

Amb l’adaptació al nou Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i l’aparició de titulacions en format semipresencials o virtuals per adaptar-se a les necessitats dels futurs estudiants, aquestes propostes es fan encara més evidents i necessàries, doncs un dels valors clau que aporta el projecte Mediatic és la possibilitat d’un aprenentatge autònom i de qualitat per part de l’estudiant, que és una de les principals competències genèriques o transversals que es defineixen en els nous plans d’estudis.