Editorial

25.jpg

El programa de formació “Pràctica i Innovació en Docència Universitària (PIDU)”

Una de les línies d'actuació més importats de l’ICE és la d'oferir una formació docent adequada a les necessitats especifiques del professorat de la UPC i als requeriments que actualment fa la societat sobre una docència universitària de qualitat.

Per aquest motiu, des del 2009 l'ICE de la UPC treballa en col·laboració amb la resta d'unitats de formació de les vuit universitats públiques catalanes, i fruit d'aquest treball han sorgit tres projectes concedits a convocatòries competitives d'innovació docent:
 1. Projecte "Estudios y Análisis" (2011): Identificación, desarrollo y evaluación de competencias docentes en la aplicación de planes de formación dirigidos a profesorado universitario
 2. Projecte MQD (2011-12): Marc de referència competencial pel disseny dels programes de formació docent per al professorat universitari
 3. Projecte REDU (2013): Proposta d'un marc de referència competencial del professorat universitari i adequació dels plans de formació basats en competències docents

Aquests projectes donen solidesa i atorguen vàlua a les línies principals d'aquestes iniciatives, les quals es concreten fonamentalment en:
 1. La identificació d'un perfil competencial del docent universitari
 2. L'establiment d'un marc de formació docent comú dins la universitat pública catalana
 3. La definició de plans i programes de formació coherents amb el perfil competencial i que donin respostes als actuals reptes que el professorat assumeix amb la seva tasca docent
D'aquesta tercera línia d'actuació neix el Programa de formació “Pràctica i Innovació en Docència Universitària (PIDU)”, que té per objectiu donar suport al professorat en el desenvolupament de la seva tasca docent i proporcionar-li les eines necessàries per a la pràctica i la innovació a l'aula, de forma coherent amb el perfil competencial consensuat per tota la comunitat acadèmica catalana.

D'aquesta manera , durant el 2012 s'ha dissenyat i iniciat la primera edició del PIDU, en col·laboració amb professorat de la UPC de reconeguda experiència i trajectòria en cadascuna de les competències que integren el programa de formació. Les principals característiques del programa són:

 • És una formació modular, de 25 hores per a cadascun dels sis mòduls que integren el perfil docent
 • Els mòduls es poden seguir d'una forma independent i no és necessari que el professorat els cursi tots alhora ni en cap ordre específic
 • S'adreça a tot el PDI de la UPC, independentment de la seva trajectòria i categoria professional
 • Inclou una formació presencial d'aproximadament 10 hores, una aplicació pràctica a l'aula i l'anàlisi de la pròpia pràctica

La principal novetat d'aquest programa en relació a les activitats formatives que fins al moment ha ofert l'ICE, és que el PIDU certificarà al professorat el nivell de competència assolida i no únicament la seva assistència a la formació. És per aquest motiu que tots els mòduls integren una avaluació del progrés en l’adquisició de la competència que tindrà com a objectiu proporcionar un feedback als participants per a la seva millora i per a l'assoliment dels objectius formatius.

Durant el segon semestre del 2012, s'han iniciat tres dels sis mòduls de formació en competències docents:
 1. Metodologies d'aprenentatge actiu
 2. Com millorar la comunicació docent a l'aula?
 3. Planifica la teva assignatura Serà al 2013 quan s'iniciaran els tres mòduls vinculats amb les competències de:
 4. Treball en equip
 5. Comunicació interpersonal
 6. Innovació docent

Cada centre docent i departament tenen garantides unes places que garanteixen que el seu professorat pugui gaudir d’aquest programa

Sílvia Illescas Fernández
Sotsdirectora de Formació
Institut de Ciències de l'Educació


L’ICE i els centres docents.  Reunió amb els interlocutors de l'ICE